1 YLEISTÄ

Näitä ehtoja sovelletaan Pyhäkuitu Oy:n (laajakaista, Pyhäkuitu) valokuituliittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkaille (asiakas), ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Pyhäkuidun palveluilla (palvelu) tarkoitetaan kulloinkin tarjottavina olevia palveluita kuten Internet, data yms. palvelut. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin laitteisiin.

2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Pyhäkuidun ja asiakkaan välinen sopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella tai Pyhäkuidun tilausvahvistuksella, esimerkiksi sähköpostina, tekstiviestinä tai verkkomaksuna asiakkaalle/asiakkaalta tai kun asiakas on allekirjoituksellaan sitoutunut valokuituliittymän tilaukseen tai suorittanut hinnaston mukaiset tai muutoin sovitut ennakkomaksut.

3 TILAUSVAHVISTUS

Pyhäkuitu vahvistaa tilauksen lähettämällä asiakkaalle liittymätilauksen yhteydessä tilausvahvistuksen, jossa määritellään:

 • Alustava toimitusaikataulu
 • Liittymätoimituksen lopullinen hinta
 • Toteutettavan liittymän tyyppi
 • Toimituksen sisältävät palvelut
 • Ennakkotilauksen muuttuminen sopimukseksi
 • Palvelun haluttu käyttöönottopäivämäärä
 • Tilauksen katsotaan muuttuvan sopimukseksi 14:n (neljäntoista) vuorokauden kuluttua tilausvahvistuksen saapumisesta asiakkaalle. Mikäli asiakas haluaa muuttaa tilauksen sisältöä tai peruuttaa tilauksen tulee kyseiset muutokset tehdä sanotun ajan kuluessa kirjallisesti Pyhäkuidulle.

4 TOIMITUS

4.1 Yleistä

Pyhäkuitu toimittaa liittymän parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin osapuolet ovat liittymäkohtaisessa sopimuksessa sopineet tai muutoin sopineet. Pyhäkuitu voi käyttää alihankkijoita sekä liittymän että palveluiden toimittamisessa ja tuottamisessa.

4.1.1 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot, asennuspaikka ja rasite

Ennen kiinteistön liityntäyhteyden asentamista on asiakkaan osoitettava kiinteistöstä tilat asennuspaikaksi ja maadoitettu sähköpistorasia päätelaitteelle. Liityntäyhteydestä syntyy asiakkaan kiinteistölle pysyvä rasite.

4.1.2 Kiinteistön liittäminen ja urakkarajat

Asiakkaan kiinteistö liitetään Pyhäkuidun laajakaistaverkkoon Pyhäkuidun päättämän rakennusaikataulun mukaisesti. Maastotöiden urakkaraja on kiinteistön liityntäpisteessä. Kiinteistöllä olevien rakenteiden näyttö- ja muut velvollisuudet ovat kiinteistönomistajan vastuulla. Pyhäkuidun verkon urakkarajana toimii kytkentöjen osalta kiinteistön omistajan (asiakkaan) osoittama paikka kytkentärasialle, johon asiakkaan hankkima päätelaite myös kytketään asiakkaan toimesta. Toimitukseen eivät kuulu päätelaite, kiinteistön sisäverkko tai muut päätelaitteeseen liitettävät laitteet. Liityntäyhteys on Pyhäkuidun omaisuutta liityntäpisteestä asennuspaikkaan.

4.2 Toimituksen edellytykset

Toimituksen edellytyksenä asiakas vastaa siitä, että

 • vaaditut maksut Pyhäkuidulle on suoritettu
 • asiakas antaa Pyhäkuidulle tarpeelliset tiedot toimitusosoitteena olevan toimitusosoitteen piirustuksista (rakennuksen pohjapiirustus ja asemapiirustus/ tonttikartta) sekä muista toimittamisen edellyttämät Pyhäkuidun tarvitsemat tiedot ja niissä tapahtuneet muutokset hyvissä ajoin ennen toimittamista
 • asiakkaan nimeämässä toimitusosoitteessa on jatkuvasti riittävä sähkö- ja sisäjohtoverkko. Päätelaitteelle on varattu maadoitettu ja ukkossuojattu pistorasia.
 • asiakas on varmistanut, ettei liittymässä käytettävistä laitteista ja ohjelmistoista aiheudu Pyhäkuidun verkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille häiriötä.
 • asiakas varaa Pyhäkuidun toimitusta ja sen valmistelua varten toimitusosoitteeseen esteettömän pääsyn ja asiakas tai asiakkaan edustaja voi olla toimituksessa läsnä, asiakas vastaa ohjeiden mukaisista toimenpiteistä liittymän toimituksen yhteydessä (esim. kaapelin läpiviennin määritys ja teko, maisemointi, kiinteistön alueella sijaitsevien kaapeleiden / salaojien määrittäminen)
 • asiakkaan antamat tiedot palvelun toteuttamiseksi ovat aina oikeat ja riittävät.
 • Liittymän toimitus edellyttää lisäksi, että liittymän rakentamiseen tai kytkemiseen sekä asiakkaalta että kolmansilta osapuolilta tarvittavat luvat tai suostumukset ym. saadaan tavanomaisessa hakuprosessissa tai – menettelyssä. Sopimuksen tekemällä asiakas luovuttaa Pyhäkuidulle oikeuden sijoittaa, säilyttää ja ylläpitää korvauksetta toimituskohteessa sijaitsevalle kiinteistölle tarvittava kuituverkon osat. Pyhäkuidulla on oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

Rakennettava kuituverkko on Pyhäkuidun omistama ja hallinnoima, joten siitä syntyy pysyvä rasite kiinteistölle. Pyhäkuitu varaa oikeuden purkaa liittymäsopimus, mikäli kiinteistön liittämiselle todetaan olevan sen sijainnista, kaapelipituuksista, maastosta tai muista syistä johtuvia olennaisia esteitä.

5 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT

5.1 Kiinteistöyhtiö

Kiinteistöyhtiö voi valita seuraavista palvelutasoista kuituliitynnän osalta:

 • Kiinteistöyhtiö liittää kaikki asunnot kuituverkkoon. Tällöin Kiinteistöyhtiö on sopimussuhteessa Pyhäkuituun fyysisen liitynnän osalta. Asukkaan hankkiessa kuituverkon palveluja asukas tekee Palvelusopimuksen Pyhäkuidun kanssa tai palveluja toimittavan kolmannen osapuolen kanssa.
 • Kiinteistöyhtiö tilaa edellisen lisäksi palveluja asukkaiden puolesta kaikille asukkailleen. Tällöin Kiinteistöyhtiö on sopimussuhteessa Pyhäkuituun liitynnän ja valitsemiensa palveluiden osalta, Kiinteistöyhtiö maksaa valitsemansa palvelut. Asukkaan hankkiessa muita kuituverkon palveluja asukas tekee Palvelusopimuksen Pyhäkuidun kanssa. Liityntärajapinta on kohteen talojakamossa tai vastaavassa tilassa, jossa sisäjohtoverkon johdot tai sisäverkkoon kuuluvat Kiinteistöyhtiön laitteet liitetään Pyhäkuidun kuituverkkoon. Kuituverkkoliittymän toimittamisen jälkeen Kohteen alueella sijaitsevien valokuitukaapelien omistus jää Pyhäkuidulle, joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Erikseen sovittaessa Pyhäkuitu voi toteuttaa ja ylläpitää Kiinteistöyhtiön sisäverkon.
 • Kiinteistöyhtiö sallii Pyhäkuidun sijoittaa tekniset laitteet Kohteeseen ilman erillistä veloitusta. Kiinteistöyhtiö edistää asukkaiden mahdollisuutta liittyä kuituverkon palvelujen käyttäjäksi. Asukkaan liittyessä kuituverkon palvelujen piiriin asukas tekee sopimuksen fyysisestä liitynnästä ja valitsemistaan palveluista.

5.2 Omakotitalo (sovelletaan Kodin, Yrityksen ja Mökin liittymiin)

Jos asiakas ei ole Kohteen (tässä omakotitalo tai hallinnanjakosopimuksella omistettu kiinteistö, jolloin kaikki palveluja käyttävät huoneistot ovat asiakkaita) omistaja, hänen tulee, milloin Pyhäkuitu katsoo sen tarpeelliseksi, hankkia Kohteen omistajan / omistajien kirjallinen suostumus liittymissopimuksen tekemiseen. Liityntärajapinta on Kohteen talojakamossa tai vastaavassa tilassa, jossa sisäjohtoverkon johdot tai sisäverkkoon kuuluvat asiakkaan laitteet liitetään Pyhäkuidun kuituverkkoon. Kuituverkkoliittymän toimittamisen jälkeen Kohteen alueella sijaitsevien valokuitukaapelien omistus jää Pyhäkuidulle, joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Asiakas vastaa valokuitukaapelin kaikesta huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja.

5.3 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Kiinteistön omistaja antaa Pyhäkuidulle oikeuden käyttää tonttialuetta tarvittavien maansiirto- ja kaivutoimenpiteiden tai muiden valokuituliittymän kannalta tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseksi (mukaan lukien kuituverkon käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet). Liittyjä vastaa reiän sopivan paikan merkitsemisestä kiinteistön seinään kaapelin läpivientiä varten Pyhäkuidun antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli normaalista asennuksesta poikkeavia kustannuksia ilmenee, Pyhäkuidulla on oikeus periä ne kiinteistön omistajalta. Kiinteistön omistaja on velvollinen merkitsemään kiinteistön alueella sijaitsevan muun infran, kuten vesi-, sähkö- ja muut asennukset, joista kiinteistön omistaja on itse vastuussa. Pyhäkuitu ei vastaa tontilla asennuksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista istutuksille, pihateille, nurmikolle tai maassa jo oleville johdoille, putkille tai muulle vastaavalle omaisuudelle.

5.4 Toimituksen vastaanotto

Asiakas on hyväksynyt toimituksen vastaanotetuksi Pyhäkuidun toteamana toimituspäivänä, jos

 • asiakas on ottanut liittymän käyttöön tai
 • asiakas ei ole reklamoinut toimituksesta kahdeksan (8) päivän kuluessa Pyhäkuidun ilmoittamasta toimituspäivästä lukien.

Pyhäkuitu antaa tarvittavat käyttöohjeet toimituksen yhteydessä tai toimittaa ne myöhemmin, kuitenkin ennen liittymän aktiivikäyttöön ottamista. Käyttöohjeen puuttumista tai vähäistä säätö- tms. tarvetta ei katsota toimituksen viivästymiseksi tai virheeksi, jos puute ei estä liittymän käyttämistä.

5.5 Toimituksen sisällön rajoitukset

Liittymän toimituksiin ei kuulu laitteiston toimitus. Toimitukseen ei kuulu myöskään ohjelmistojen toimitusta. Laitetoimituksiin ei kuulu säännöllistä huoltoa tai ylläpitoa. Liittymän toimitukseen ei sisälly sisäjohtoverkkotöitä.

6 LIITTYMÄN KÄYTTÖ

6.1 Yleistä

Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää Internettapaa, annettuja ohjeita sekä maksaa Pyhäkuidulle liittymästä ja/tai palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakkaan tulee käyttää palveluita siten, että Pyhäkuidulle tai kolmannelle osapuolelle ei aiheudu vahinkoa tai haittaa.

6.2 Palvelun käyttövälineet

Ellei toisin ole sovittu, asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelun käyttöä varten tarvittavat välineet, joita voivat olla esimerkiksi asiakkaan tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet. Asiakas vastaa siitä, että välineet ovat toimintakuntoisia. Lisäksi asiakas vastaa siitä, että välineet eivät estä tai häiritse Pyhäkuidun tai verkon toimintaa taikka verkon käyttöä tai sen muita käyttäjiä. Pyhäkuitu ei vastaa asiakkaan itse hankkimien välineiden toimivuudesta tai yhteensopivuudesta liittymän / palvelun kanssa.

6.3 Käyttövastuu

Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan liittymään tai palveluun ja käyttää niitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa omasta ja hänen käyttäjätunnuksillaan toimivan henkilön toiminnasta. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Pyhäkuidun tai kolmannen palvelimelle toimittamistaan aineistoista, kuten teksteistä, ohjelmista, tiedoista tai tilauksista. Asiakas vastaa aineistonsa tekijän- ja teollisoikeuksista, lainmukaisuudesta sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Koska Pyhäkuitu ei valvo liittymän käyttöä tai palvelua käyttäen hyväksi kolmansille osapuolille toimitettua tai heiltä saatua aineistoa, Pyhäkuitu ei vastaa aineistojen sisällöstä, toimivuudesta tai saatavuudesta. Asiakkaan on käytettävä liittymää ja /tai palvelua siten, ettei käyttötavasta tai käytetyistä laitteista aiheudu häiriötä Pyhäkuidulle, Pyhäkuidun verkolle tai muun yleisen verkon toiminnalle eikä muille verkon käyttäjille. Verkon toimintaa häiritsevät laitteet ja ohjelmistot on kytkettävä verkosta irti välittömästi. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan käyttämät laitteet ovat toimintakuntoisia ja määräysten mukaisia.

6.4 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan

Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman Pyhäkuidun suostumusta. Palvelun myynnistä asiakkaan oman palvelun tai tuotteen osana tulee aina erikseen sopia Pyhäkuidun ja asiakkaan kesken.

6.5 Palvelun käyttö välitykseen

Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluun eikä jakaa palvelua asiakkaan organisaation/käyttöpaikan ulkopuolelle sopimatta tästä kirjallisesti etukäteen Pyhäkuidun kanssa.

7 TIETOTURVA

Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan tietoliikenneverkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä liittymän tietoturvasta ja siihen liittyvistä turvamekanismeista. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen tietoliikenne viruksien ym. aiheuttamista vahingoista myös Pyhäkuidulle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

8 PALVELUN TUOTTAMISEN YHTEYDESSÄ SYNTYVIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Lähtökohtaisesti asiakkaan tietoja ei välitetä kolmannelle osapuolelle, ellei asiakas anna siihen suostumustaan. Pyhäkuidulla on oikeus antaa tietoja niille yhtiöille, jotka ovat Pyhäkuidun omistuksessa tai osaomistuksessa. Asiakkaalla on oikeus kieltää yhtiötä luovuttamasta häntä koskevia tietoja luetteloihin, puhelinmyyntiin ja suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

9 KÄYTÖN KESKEYTYKSET

Pyhäkuidulla on oikeus keskeyttää kaikkien liittymien ja palveluiden käyttö välittömästi kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

 • Pyhäkuidun verkon rakentamista ja sen toimivuuden ylläpitoa varten
 • Asiakkaan vastuulla olevasta palvelun tai liittymän käytöstä, ohjelmistoista tai laitteista aiheutuu haittaa tai häiriötä verkolle, sen käytölle, muille käyttäjille tai Pyhäkuidulle tai asiakas muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja.
 • tietoliikenteen turvaamiseksi, tai jos lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Pyhäkuitu pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Pyhäkuitu ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Pyhäkuitu ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia. Pyhäkuidulla on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää välittömästi sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne, sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai Pyhäkuitu perustellusti katsoo loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä. Pyhäkuidulla on oikeus keskeyttää liittymän / palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun maksukehotuksesta huolimatta. Pyhäkuidulla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.

10 HUOLTO, KORJAUKSET JA MUUTOKSET

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan Pyhäkuidun normaalina työaikana mahdollisimman nopeasti. Pyhäkuidulla on oikeus tehdä tai teettää tietoverkossaan asennus-, huolto- ja muutostöitä. Pyhäkuitu ei ole vastuussa, jos kyseisten töiden vuoksi asiakkaan liittymän/palvelun käytön edellyttämiä välineitä tai tietojärjestelmää on säädettävä, muulla tavalla mukauttaa, tai ne eivät enää riitä palvelun toteuttamiseen taikka käyttämiseen tai asiakkaan palvelunkäytön edellyttämissä välineissä tai tietojärjestelmässä ilmenee muita seurauksia. Jos asiakas ilmoittaa Pyhäkuidulle palvelun tai Pyhäkuidun tietoliikenneverkon viasta, joka myöhemmin ilmenee aiheutuneen asiakkaan omista välineistä tai tietojärjestelmästä, on asiakas korvausvelvollinen Pyhäkuidulle aiheutuneista kuluista

11 VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINGONKORVAUSVASTUU

11.1 Pyhäkuidun vastuu

Pyhäkuitu vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat Pyhäkuidun tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Pyhäkuitu ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, Pyhäkuitu vastaa asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Pyhäkuidun vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden kuukauden kyseisen palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Jos vain palvelun osa on Pyhäkuidun tuottamuksen takia virheellinen, korvausvastuu rajoittuu kyseisen palvelun osan kolmen kuukauden maksuja vastaavaan määrään. Pyhäkuitu ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Mikäli Pyhäkuitu ei kykene toimittamaan asiakkaan ostamaa liittymänopeutta johtuen teknisistä rajoituksista, asiakkaalla on oikeus vaihtaa liittymänopeutta. Mikäli liittymää ei kyetä lainkaan toteuttamaan johtuen Pyhäkuidun verkosta tai laitteista, on Pyhäkuidulla velvollisuus purkaa sopimus ja hyvittää asiakkaan liittymästä jo Pyhäkuidulle maksamat laskut.

11.2 Pyhäkuidun vastuunrajoitukset

Pyhäkuitu ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat muun muassa

 • siitä, että palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita tai tavoitteita,
 • palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta asiakkaan tai kolmannen tahon tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta,
 • mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta (esimerkiksi ukkosen rikkoma päätelaite), laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta taikka siitä, että asiakas ei ole täyttänyt sopimusta,
 • lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta asiakkaan palvelun käytön yhteydessä,
 • informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä,
 • katkoksista tai häiriöistä tietoliikenneverkon toiminnassa, lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä,
 • ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, vientilisenssien epäämistä, työselkkausta, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli-tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Edellä olevaa noudatetaan myös silloin, kun este kohtaa Pyhäkuidun alihankkijaa. Esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä.
 • asiakkaan huoneiston ja/tai Kiinteistöyhtiön teknisesti riittämättömän tai puutteellisen talokaapeloinnin aiheuttamista esteistä tai haitoista liittymän toimittamiseen.

11.3 Asiakkaan vastuu

Jos asiakas käyttää tai sallii palvelua tai liittymää käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti ja se vahingoittaa Pyhäkuitua tai tämän hyvää mainetta, asiakas vastaa Pyhäkuidulle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa Pyhäkuidulle, Pyhäkuidun käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava Pyhäkuidulle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston ja Pyhäkuidun verkon yhteensopimattomuuden vuoksi. Jos kolmas osapuoli käynnistää Pyhäkuitua vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin Pyhäkuitua vastaan asiakkaan toiminnan takia, asiakas vastaa tästä Pyhäkuidulle aiheutuvista kustannuksista. Jos Pyhäkuitu joutuu asiakkaasta johtuvasta syystä vahingonkorvausvelvolliseksi kolmanteen nähden, on asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon Pyhäkuidulle. Asiakas vastaa uuden päätelaitteen hankintakustannuksesta, mikäli päätelaite on rikkoutunut asiakkaan huolimattomuudesta johtuvasta syystä, kuten jättämällä päätelaite seinään ukkosen ajaksi (ukkosen rikkoma päätelaite).

12 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

12.1 Irtisanominen

Määräaikaisuuden päätyttyä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kun asiakkaalla on liittymäsopimusehdoissa määritelty oikeus irtisanoa sopimus, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Pyhäkuidulle kirjallisesti tai suullisesti viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa.

12.2 Irtisanominen välittömin vaikutuksin

Pyhäkuidulla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, jos sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa Pyhäkuidulle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa Pyhäkuidulle kohtuuttomia kustannuksia.

12.2.1 Etukäteismaksujen palautus

Jos Pyhäkuitu irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen kattamiseen. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksetusta hinnasta palautetaan suunnittelu- ja varautumiskustannukset ylittävä osa. Asennusmaksuja ei palauteta.

12.2.2 Tilapäinen irtisanominen

Liittymän käytön tilapäinen irtisanominen on mahdollista ja siihen sovelletaan Pyhäkuidun voimassa olevaa hinnastoa.

12.3 Sopimuksen purkaminen

Pyhäkuidulla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos liittymän/palvelun käyttö on ollut maksun laiminlyönnin vuoksi keskeytettynä yli 14 vuorokautta tai jos asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti. Mikäli asiakas purkaa sopimuksen yksipuolisesti ennen liittymän rakentamista, on Pyhäjoen Kuidulla oikeus laskuttaa liittymän suunnittelu- ja valmistelukustannuksia 400€.

Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään, jos asiakas

 • muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan,
 • on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomaisen tai muut luvat,
 • häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita verkon käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä roskapostia,
 • käyttää tai sallii käytettävän palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai
 • välittää kolmannen osapuolen liikennettä. Pyhäkuidulla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos palvelun tarjoamista edellyttävä asiakkaan liittymä suljetaan.

12.4 Julkiset IP osoitteet sopimuksen päättyessä

Asiakkaan oikeus käyttää Pyhäkuidun asiakkaalle käyttöön antamia julkisia IP osoitteita päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Pyhäkuitu ei vastaa osoitemuutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

12.5 Sähköpostit ja kotisivu sopimuksen päättyessä

Asiakkaan oikeus käyttää Pyhäkuidun tietojärjestelmiin tallennettuja, asiakkaan käytössä olevia tietoja, kuten sähköpostit, kotisivut sekä muut Pyhäkuidun palvelimille tallennetut asiakkaan tiedostot, päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Asiakas vastaa itse tietojensa siirtämisestä omiin tietojärjestelmiinsä ennen sopimuksen päättymistä. Pyhäkuitu ei vastaa sähköpostilaatikkoon saapuvien sähköpostien säilytyksestä sopimuksen päätyttyä. Mikäli asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois Pyhäkuidun palvelimilta ennen sopimuksen päättymistä, Pyhäkuitu ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan tietojen katoamisesta Pyhäkuidun tietojärjestelmistä.

12.6 Sopimuksen siirtäminen

Liittymä voidaan luovuttaa toiselle osapuolelle. Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti Pyhäkuidulle, kun hän on sopinut liittymän luovutuksesta. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymämaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot on täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet vastatakseen sekä Pyhäkuitu on hyväksynyt siirron saajan asiakkaakseen.

12.7 Kuituverkon säilyminen kohteessa

Pyhäkuidulla säilyy oikeus säilyttää ja ylläpitää korvauksetta kohteen alueelle sopimuksen johdosta tai sen voimassaoloaikana sijoitetut kuituverkon osat muuttumattomana mahdollisesta sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta huolimatta. Samoin Pyhäkuidulla säilyy oikeus korvauksetta rakentaa kohteeseen ja ylläpitää siellä tarpeelliset kuituverkon osat voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti sekä oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

13 SOPIMUSEHTOJEN JA HINNAN MUUTOKSET

13.1 Yleistä

Pyhäkuidulla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja ja liittymän / palvelun sisältöä sekä näistä perittäviä maksuja. Pyhäkuitu saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoittamatta niistä etukäteen. Pyhäkuidun on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Pyhäkuitu ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

13.2 Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, saatetaan asia Ylivieska-Raahen Käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

14 PYHÄKUIDUN ILMOITUKSET ASIAKKAALLE

14.1 Ilmoittamistavat

Pyhäkuidun ilmoitukset asiakkaalle voidaan toimittaa perille joko postitse, www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse. Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai www-sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.

14.2 Muutokset yhteystiedoissa

Asiakkaan nimen, katu-, posti- ja sähköpostiosoitteen ja asiakasta mahdollisesti edustavan yhteyshenkilön tietojen on oltava aina Pyhäkuidun tiedossa.

15 VOIMASSAOLO

Nämä yleiset sopimusehdot ovat päivitetty 28.2.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.